08:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz

0342 321 93 74

Dilek - Öneri - Şikayet

Facebook

İnstagram

Twitter

AYIPLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ – YARGITAY KARARI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas Yıl/No: 2017/13-633 Karar Yıl/No: 2020/663 Karar tarihi: 23.09.2020 AYIPLI MALIN MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ DAVASI – SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA AYIP - SATIŞA AYIPLI ŞEKİLDE SUNULAN MALDA BU YÖNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA VE UYARININ BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU - MALIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİNE KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU ÖZET: Tüketici, satın aldığı aracın sıfır kilometre araçlardan haklı olarak bekleneceği üzere, hasarsız olduğu düşüncesi ile sözleşmeyi imzalamış ve bu niteliğe göre bedelini ödemiştir. Ne var ki araç satış öncesi aşamada hasar görmesi yahut kusurlu imal edilmesi nedeniyle işlem görmüş ve bilirkişi tarafından da tespit edildiği üzere renk farklılığı olmaması için bagaj kapağına da boya...

Continue reading

KAPUT BOYA KALINLIĞININ GİZLİ AYIP OLDUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

          T.C. YARGITAY   Hukuk Genel Kurulu   Esas No: 2017/579   Karar No: 2020/1012   Karar Tarihi: 09.12.2020   YARGITAY KARARI       YARGITAY KARARI MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “ayıplı malın misli ile değişimi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 3. Tüketici Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı 22.11.2012 tarihli dava dilekçesiyle; 30.12.2011 tarihinde davalıdan satın aldığı 2012 model Ford Fiesta marka aracının kaputunun boyalı ve sökülüp takılmış olduğunu, durumu 02.08.2012 tarihinde yetkili servis tarafından...

Continue reading

TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA AYIPLI MAL VE HİZMETLER

  TÜKETİCİ HAKLARI EKSENİNDE AYIPLI HİZMET   AYIPLI HİZMET     Ayıplı hizmet, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenmiştir. Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere; ayıplı hizmet, söz konusu edimin sözleşmede üzerinde anlaşıldığı şekilde ifa edilmemesi ya da objektif olarak (ortalama, makul bir tüketici açısından) taşıması gereken asgari nitelikleri taşımaması durumudur. Buna ek olarak, hizmet sağlayan tarafından vadetmiş olduğu (internet, reklam ya da ilanlarda belirtilmiş olması önemli değildir.) bir özelliğin mevcut olmaması da ayıplı hizmet kapsamındadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; bu özelliğin eksikliğinin yarattığı sonuçtur. Yani hizmet sunanın vadettiği ancak mevcut olmayan özellikler; tüketici açısından beklenen faydaları azaltmalı ya da tamamen kaldırmalıdır. Ayıplı hizmeti üç farklı...

Continue reading

CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF KANUN YOLU   Ceza Muhakemesinde yerel mahkeme olarak adlandırılan ilk derece mahkemeleri, uyuşmazlıkla ilgili yaptıkları yargılama sonucu CMK m. 223’te yer alan beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi veya düşme kararlarından birine hükmeder. Mahkemenin nihai kararını vermesinden sonra, bu hükme dair bir hukuka aykırılık iddiası olması halinde, bu iddia yeni bir uyuşmazlık doğurur ve kanun yolları gündeme gelir. Ceza muhakemesinde yer alan kanun yolları ile yargılama makamlarınca verilen ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararların, kural olarak başka bir makam tarafından incelenmesi sağlanmaktadır. Ceza yargılaması sistemimizde itiraz, istinaf ve temyiz olmak üzere üç adet olağan...

Continue reading

İŞ HAYATI KABUSU: MOBBİNG

MOBBİNG Mobbing nedir? Kişinin iş yerinde maruz kaldığı, kişiyi yalnızlaştıran, psikolojik ve ekonomik hasarlara yol açan, kişiyi intihara kadar sürükleyen Türk Borçlar Kanunu kavramıyla “psikolojik taciz” olarak tanımlayabiliriz. Bir davranışı mobbing olarak niteleyebilmemiz için sistematik, sürekli ve kasıtlı hareketlerle yapılması gerekir. Yani bir defaya mahsus, ani bir sinir veya duygu değişimi ile verilen tepkiler mobbing olarak nitelendirilemez. TBK İşçinin Kişiliğinin Korunması başlıklı 417. maddesinde “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı gösterme,  işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı...

Continue reading

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ(AİHM) BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU   Bireysel başvuru hakkı, sözleşmeye taraf olan bir devletin yargı yetkisi içinde bulunan ve sözleşmede güvence altına alınan hakların ihlal edilmesinden dolayı zarar gördüğünü iddia eden herkese tanınmıştır.   KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR? Başvuruda bulunmak için hakkın ihlal edildiği devletin vatandaşı olmaya veya tam ehliyetli olmaya gerek yoktur. Başvuru hakkı, bireylerin yanında hükümet dışı örgütlerle kişi gruplarına da tanınmıştır. Mahkeme hayatta olmayan biri adına yapılan başvuruyu kabul etmez. Ancak mirasçısı veya yakın akrabasının başvurusunu kabul edebilir. Mahkemeye çocuklar da başvurabilir. Çocuklar, ebeveynlerinin ulusal hukuk açısından yasal konumlarının uygun olması koşuluyla, ebeveynlerinin birisi tarafından temsil edilebilir. Sözleşmede güvenceye...

Continue reading

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN

  ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa Değişikliğine ilişkin halk oylaması ile yolu açılan Anaya Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, başvuruya ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi olan 23/09/2012 tarihinden itibaren kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine  yapılabilir.  Örneğin 20 Eylül 2012 günü Yargıtay ilgili dairesince incelenip onama kararı verilmesi nedeniyle kesinleşen bir kararın, anayasal temel hakkını ihlal ettiği iddiası ile yapılan bireysel başvuruyu, Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Başvuru koşulları Bir temel anayasal hakkın ihlali, Hukuki yarar, Hukuksal başvuru yollarının tüketilmesi. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, olağan başvuru yolu olup olmamasına göre iki şekilde yapılabilir; Yargı yolu bulunan uyuşmazlıklarda, başvuru yollarının tüketilmesi ve hükmün...

Continue reading